Werkloosheid in Belgie

Op deze website leest u wat u moet weten om in België aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.

Als u in een ander land van de Europese Unie hebt gewerkt en socialezekerheidsbijdragen hebt betaald, kunnen uw werkperiode en de bijdragen die u hebt betaald, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking worden genomen bij de berekening van uw uitkeringsbedrag in België.

Werkloosheid in Belgie

In welke situatie kan ik een uitkering aanvragen?
Werknemers die onder de sociale zekerheid vallen, kunnen een werkloosheidsuitkering krijgen als ze aan de nodige voorwaarden voldoen.

Jongeren die na hun beroepsopleiding werkloos worden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire uitkering ontvangen, de zogenaamde integratie-uitkering, waarvan het bedrag varieert naargelang van hun gezinssituatie en hun leeftijd. De uitbetaling van deze uitkering is beperkt tot drie jaar.

Voor zelfstandigen bestaat er geen werkloosheidsverzekering. Er bestaat echter wel een overgangsuitkering (een financiële uitkering en voortzetting van bepaalde socialezekerheidsrechten gedurende maximaal één jaar van het beroepsleven van een zelfstandige) in geval van faillissement, gerechtelijke schuldsanering (règlement collectif des dettes), gedwongen stopzetting van het werk in geval van overmacht of stopzetting van het werk wegens economische moeilijkheden. Deze uitkering wordt niet door de werkloosheidsverzekering toegekend. Ze moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om een werkloosheidsuitkering te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

een minimumaantal dagen (tussen 312 en 624) gewerkt hebben in een bepaalde periode (van 21 tot 42 maanden), afhankelijk van uw leeftijd;
geen werk en geen inkomen hebben door omstandigheden buiten uw wil
in staat zijn om te werken en beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt;
als werkzoekende ingeschreven zijn bij de bevoegde werkgelegenheidsdienst (FOREM, Actiris of VDAB) en bereid zijn een passende baan te aanvaarden of een aangeboden opleiding te volgen;
actief op zoek zijn naar werk en meewerken aan de door de werkgelegenheidsdienst aangeboden begeleidingsactiviteiten en opleidingen. Er zullen individuele gesprekken plaatsvinden om na te gaan of je voldoende inspanningen levert om terug aan de slag te geraken. Als uw inspanningen ontoereikend worden geacht, kan de betaling van uw uitkering worden opgeschort;
jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar);
uw gewone verblijfplaats moet in België zijn.
Werkloosheidsregime met bedrijfstoeslag (RCC) is een systeem dat bepaalde oudere werknemers de mogelijkheid biedt een aanvullende uitkering te ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering. Om recht te hebben op het werkloosheidsregime met bedrijfstoeslag (RCC) moet u

62 jaar zijn met een beroepsloopbaan van 40 jaar (mannen) of 36 jaar (vrouwen);

ontslagen zijn;
recht hebben op een werkloosheidsuitkering;
zich uit de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken.
Meer informatie over het RCC is te vinden op de website van het ONEM (Nationaal Arbeidsbureau): http://www.onem.be/fr.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik een aanvraag indienen?
Werkloosheidsuitkeringen worden toegekend voor alle dagen van de week behalve zondag.

U moet de uitkering aanvragen bij uw vakbond of bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (de CAPAC).

RIZIV SOCIALE VOORDELEN

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.


De duur van de werkloosheidsuitkering is in principe onbeperkt.

Het bedrag van de uitkering vermindert echter geleidelijk (“degressie”) naar gelang van de duur van de werkloosheid en rekening houdend met het arbeidsverleden als werknemer in het verleden. De huidige minima voor de uitkeringsbedragen zijn evenwel gewaarborgd. Bovendien moet u effectieve pogingen ondernemen om werk te vinden en u in voorkomend geval houden aan het actieplan dat voor u is opgesteld. Anders kunnen uw uitkeringen worden verlaagd of tijdelijk worden opgeschort.

Bedrag Riziv
Het bedrag van de uitkering hangt af van:

het bedrag van het laatst ontvangen loon (met een maandelijkse bovengrens van 2.754,76 € voor de eerste 6 maanden werkloosheid, van 2.567,49 € voor de 6 volgende maanden en van 2.399,25 € na 12 maanden);
de gezinssituatie (samenwonend met gezin ten laste, alleenstaand, samenwonend zonder gezin ten laste) vanaf het tweede jaar werkloosheid;
de duur van uw beroepsactiviteit voorafgaand aan uw werkloosheidssituatie;
de duur van de periode sinds de inschrijving als werkloze. Voor het eerste jaar (3 + 3 + 6 maanden):
Bedrag van het laatst ontvangen loon

eerste 3 maanden werkloosheid

65% volgende 3 maanden

60% volgende 6 maanden

60% Deze eerste periode van een jaar wordt gevolgd door een periode van 2 maanden, verlengd met 2 maanden per jaar dat de werknemer in dienst is. Deze tweede periode mag niet langer duren dan 36 maanden en is onderverdeeld in 5 fasen. Tijdens de eerste fase die maximaal 12 maanden duurt:

ontvangen samenwonenden met afhankelijke gezinsleden 60% van het laatst ontvangen loon;
alleenstaanden ontvangen 55% van het laatst ontvangen loon;
samenwonenden zonder afhankelijke gezinsleden ontvangen 40% van het laatst ontvangen loon.
Tijdens de volgende vier fasen van in totaal maximaal 24 maanden worden de uitkeringen in vier stappen verminderd.

Tijdens de derde periode, na maximaal 48 maanden werkloosheid, ontvangt de voltijds werkloze een forfaitaire uitkering.

Degressie van het uitkeringsbedrag is niet van toepassing op personen

met een lang beroepsverleden (ten minste 25 jaar)
die 55 jaar of ouder zijn;
die gedurende ten minste een derde van de tijd blijvend werkloos zijn.
Werklozen van 60 jaar en ouder kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een “anciënniteitstoeslag” vanaf het 2e jaar werkloosheid. De begunstigde moet met name een beroepsloopbaan van ten minste 20 jaar kunnen aantonen. Het bedrag van de anciënniteitstoeslag hangt af van de gezinssituatie en de leeftijd van de aanvrager.

Inkomensgarantie-uitkering (AGR – Allocation de garantie de revenu)
Als u werkloos bent en deeltijds werkt, kunt u in bepaalde gevallen een aanvullende uitkering krijgen die bovenop uw loon komt. Deze inkomensgarantie-uitkering (AGR) is bedoeld om u een totaalinkomen te garanderen dat:

ten minste gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering als uw deeltijds werk niet meer dan 1/3 van uw tijd bedraagt;
hoger is dan uw werkloosheidsuitkering als uw deeltijds werk meer dan 1/3 van uw tijd bedraagt.
Werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag (RCC): vroeger een regeling voor vervroegde uittreding, maar nu kunnen bepaalde oudere werknemers die ontslagen worden, een aanvullende uitkering krijgen die bovenop de werkloosheidsuitkering komt en door hun ex-werkgever wordt gedragen. Dit systeem is geen vervroegd ouderdomspensioen.
Nationaal arbeidsbureau (ONEM – Office national de l’emploi): het ONEM is een openbare instelling voor sociale zekerheid die het werkloosheidsverzekeringsstelsel en andere soortgelijke uitkeringen, alsmede bepaalde werkgelegenheidsmaatregelen ten uitvoer legt.
Inkomensgarantie-uitkering (AGR): uitkering die u ontvangt als aanvulling op uw inkomsten als u deeltijds werkt.